Szanowni Państwo,
w związku z posiadaniem Państwa danych w naszej bazie i wejściem w życie unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) przesyłamy klauzule informacyjną:

KLAUZULA INFORMACYJNA DO SPEŁNIANIA WOBEC OSÓB KONTAKTOWYCH ZE STRONY KLIENTÓW/KONTRAHENTÓW W ZWIĄZKU Z NAWIĄZYWANIEM WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM/KONTRAHENTEM, W PRZYPADKU POZYSKANIA DANYCH OD TAKIEJ OSOBY

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest CP PARTNER Przedsiębiorstwo Prywatne Cezary Pustelski 60-456 Poznań ul. Łagowska 63, (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować telefonicznie pod numerem 618642936 , 691 764 212 lub przez e-mail:

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Pani/Pan występuje. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celu wykorzystywania w działaniach marketingowych, przesyłania informacji o wydarzeniach marketingowych, działaniach reklamowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego oferowanych towarów i usług przez Administratora, związanych z ich wysyłaniem poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail, telefon, fax, a także dla potrzeb analitycznych i statystycznych związanych z ich wysyłaniem.

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na zapewnieniu kontaktów niezbędnych do realizacji działalności gospodarczej, w tym współpracy z klientem/kontrahentem, jak również informowaniu Pani/Pana o wydarzeniach marketingowych, działaniach reklamowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego dotyczącego oferowanych towarów i usług oraz zaprezentowania naszej oferty przez Administratora i innych działań prowadzonych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieć pracownicy Administratora i (jeśli zajdzie taka konieczność wynikająca z realizacji zadań) podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi księgowe, kurierskie, adwokackie), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i rozliczenia tej współpracy, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych lub przez okres działalności firmy.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji współpracy z podmiotem, w imieniu którego Pani/Pan występuje.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

9. Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy w związku ze współpracą, z zainteresowaniem naszą ofertą, zawarciem umowy, realizacją zamówień, pomiędzy podmiotem, którego jest Pani/Pan właścicielem, wspólnikiem lub osobą reprezentującą w związku z realizacją zlecenia naszego klienta/kontrahenta lub pozyskaliśmy je z ogólnie dostępnych źródeł takich jak: KRS, CIDG, katalogi targowe lub Internet.

Z poważaniem,
Cezary Pustelski.